IV ОУ "Св.Св. Козма и Дамян" гр.Сандански
 • 010.jpg
 • DSC_0029.jpg
 • DSC_0034.jpg
 • DSC_0036.jpg
 • DSC_0039.jpg
 • DSC_0041.jpg
 • DSC_0050.jpg
 • DSC_0051.jpg
 • DSC_0054.jpg
 • DSC_0057.jpg
 • DSC_0058.jpg
 • DSC_0064.jpg
 • DSC_0065.jpg
 • DSC_0066.jpg
 • DSC_0067.jpg
 • DSC_00681.jpg
 • DSC_0072.jpg
 • DSC_0076.jpg
 • DSC_0079.jpg
 • DSC_0081.jpg
 • DSC_0083.jpg
 • DSC_0092.jpg

За първокласници

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД 07- 171/26.03.2020 г.

 

  На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал. 1, чл. 42, чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, в изпълнение на  заповед № РД-06-1/ 02.01. 2020 г. на началника на РУО-Благоевград, съгласно решение от заседание на Педагогическия съвет на училището /Протокол № 6 от 05.02.2020 г.- приети критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021  г. и  начина за осъществяване на целодневна организация на учебния ден/, след становище на обществения съвет /протокол № 2  с вх. № 127/ 23.03.2020 година

у т в ъ р ж д а в а м

училищния план-прием за учебната 2020/ 2021 година:

 

1.Критериите да съответстват на разработената от общината система за прием, в която водещ критерий е близостта до училището до постоянен/настоящ адрес на детето. Да се вземат предвид  и определените прилежащи райони на училището за обхват на учениците /чл. 43 ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование/. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, да се разпределят в съответствие с разпоредбите на чл. 43 ал.ал. 3,4,5 и 6 от Наредба № 10/ 01.09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

2.Подаване на документи от родителите/настойниците за записване на деца в първи клас от  29. 05. до 05.06. 2020 г.  в канцеларията на училището.

 1. Обявяване на резултатите от първо класиране на видно място в училището на 08 юни 2020 г.

            4.Критерии за приемане –предимство за живеещите в района на училището и за децата от присъединените училища от с. Лешница и с. Плоски , за деца от населени места със закрити училища, за деца със  специални образователни потребности и деца от ромски произход – при разработени допълнителни дейности.

            5.Записване на класираните ученици от 09. до 11.06.2020 г. с представяне на оригинал на удостоверението за завършен подготвителен клас или група / в случай на непосещаване на такива родителите подават декларация / и медицински картон попълнен от личния лекар .

 1. Обявяване и попълване на свободните места от 12. до 17.06. 2020 г. /Свободните места могат да се запълват до 13.09. 2020 г./

            7.Съгласно плана за приключване на настоящата и подготовка за следващата учебна година , учителите на първи клас , ЗДУД и директорът да организират  традиционна предварителна  среща с родителите / по желание и с децата / за запознаване с условията на обучение в училището – до 26.06.2020 г., да бъдат обявени и поставени на видно място списъците на записаните ученици по паралелки на информационното табло във фоайето на училището.

            5.Директорът като орган на управление на училището , по силата на чл. 258 ал. 1 от ЗПУО , организира приема на учениците като контролира и отговаря за изпълнението на приетите от Педагогическия съвет решения при спазване на изискванията.

            Копие от заповедта да се връчи на лицата ,ангажирани в организацията на дейностите по приема. Системата и графикът за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Сандански/2020/ 2021 учебна година/ , да се поставят на информационното табло и да се публикуват на сайта на училището за сведение на родителите . 

                                                                                               

                                                                    Директор:................

                                                                             /  Ел. Мицанска/

 

Настоящата система се утвърждава от кмета на община Сандански 

 


 

Вход

Account
Please wait, authorizing ...
Not a member? Sign up now
×

Free Joomla! template by L.THEME