Документи

Печат

 

 

Първо  IV ОУ "Св. св. Козма и Дамян", град Сандански предлага следните административни услуги:

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища


Валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Графици

Седмичино разписание 
График за контролни и класни работи
График за контролни работи в началния етап
График за провеждане на консултации
Работното време на директор и заместник директор
График за провеждане на ФУЧ

График за дежурствата на учителите
График за провеждане на ДЧФВС
График за ДЧК
Списък на педагогическия ни непедагогически персонал

       Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за самостоятелна форма на обучение

.

Бюджет

Изпълнение на бюджета към 30.09. 2022 година

Бюджет за 2020/2021 година

Бюджет за 2021/2022 година

Изпълнение на бюджета към 30.06.2022 год

Бюджет за 2022/2023 година

 

 

Планове и стратегии

Годишен план на училището

Правилник за дейността на училището

         План за квалификационната дейност

Училищен учебен план

Стратегия за развитие на училището

Стратегия за превенция на ранното напускане на ученици от училище

        Дневно разписание на училището

       Етичен кодекс на училищната общност