Данни от знаков тип - char

Печат
Задача 1:
Да се състави програма codechar.cpp, която прочита от клавиатурата цяло число от 0 до 255
 и извежда знака, на който това число е ASCII-код.
Примерен вход:     65            Примерен изход:        А
Задача 2:

Да се състави програма, която прочита от клавиатурата буква и извежда нейния ASCII-код.

Решение: Ще използваме операцията за преобразуване на типове, за да можем да изведем
на екрана не самата буква, а нейната числова стойност.

 

 Задача 3:

Да се състави програма num.срр, която прочита от клавиатурата две цифри
(като знаци от таблицата ASCII), преобразува ги в числа и извежда тяхното произведение.

Примерен вход: 5 6               Примерен изход: 30

 

Задача 4:
Да се състави програма, която прочита от клавиатурата две латински букви
 и извежда по-големия от съответните им ASCII-кодове.
 Примерен вход: АВ              Примерен изход: 66


Задача 5:
Да се състави програма , която прочита от клавиатурата малка латинска буква
 и извежда съответната й главна латинска буква.

Задача 6:
 Да се състави програма , която прочита от клавиатурата главна латинска буква
 и извежда съответната й малка латинска буква.