Задачи C++

Задачи от двумерни масиви

Да се напише програма, която позволява да се въведат елементите на двумерен масив от 4 реда и 5 колони и после отпечатва:

    1. масива на екрана – по редове и колони
    2. сумата на елементите от всеки ред
    3. сумата на елементите от всяка колона
    4. сумата на всички елементи от масива

Вложени цикли

Вложени цикли


Задачи за упражнение:


Зад. 1.  Дадено естествено число N. Да се състави програма RAVENSTVO.CPP, която установява, дали съществуват тройки естествени числа x, y, z, така че  да е в сила равенството      x2+y2+z2=N и отпечатва тези тройки на екрана. Ако няма такава тройка, програмата отпечатва “NO”.

Примерен вход

14

Примерен изход

1 2 3

Примерен вход

15

Примерен изход

NO

 

vlogeni cikli

Зад. 2. За всеки правоъгълен триъгълник е в сила равенството a2+b2= c2 / Теорема на Питагор/, където a и b са катетите, а c е хипотенузата на триъгълника. Да се състави програма PITAGOR.CPP, която за дадено естествено число  N намира и отпечатва всички тройки естествени числа a, b и c, не по-големи от N, които могат да бъдат страни на правоъгълен триъгълник.

Примерен вход

11

Примерен изход

3 4 5

6 8 10

Зад. 3. Да се състави програма THREE.CPP, която за дадено естествено число N намира и извежда на екрана всички възможни тройки естествени числа a,b и c( по малки от N), които могат да бъдат страни на триъгълник.

Упътване: a,b и c са страни на триъгълник, ако са в сила неравенствата a+b>c, a+c>b,b+c>a.

Примерен вход

5

Примерен изход

2 3 4

2 4 5

3 4 5

Зад. 4. Разполагаме с В1 банкноти по 1лв., В2 – по 2лв. и В5 – по 5лв. Да се състави програма MONEY.CPP, която въвежда от клавиатурата последователно броя на банкнотите от всеки вид – B1, B2, B5 и сума Р, и извежда на екрана всички възможни начини, по които може да се представи сумата  Р лева с възможните банкноти.    

Примерен вход

3 5 2 18

Примерен изход

0 4 2

2 3 2

3 5 1

 

Задачи цикъл while и do-while

Задача 1: Сума

Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата числа до въвеждане на 0 и отпечатва сумата им

Примерен вход

3 18 30 5 0

Примерен изход

56


Задача 2: Брой

Да се състави програма COUNT.CPP, която въвежда числа от клавиатурата до въвеждане на нула и отпечатва броя на числата(без нулата).

Примерен вход

1 12 14 25 3 1 6 7 0

Примерен изход

8


Задача 3: Да се състави програма MULT.CPP, която чете от клавиатурата цели числа, до въвеждане на числото 1, и отпечатва произведението им.

Примерен вход

3

10

9

3

1

 Примерен изход

810

Примерен вход

13

2

0

1

Примерен изход

0

Задача 4:  Да се състави програма NEGATIV.CPP, която чете от клавиатурата цели числа до въвеждане на отрицателно число и отпечатва броя на въведените четни числа.(Ще приемем, че 0 не е четно число).

Примерен вход

3

13

24

55

0

46

-8

Примерен изход

2

Задача 5: Нечетни

 Да се състави програма NEGATIVES.CPP, която въвежда от клавиатурата цели числа до въвеждане на 0 и отпечатва броя на въведените отрицателни числа.

Примерен вход

1

-3

7

-2

-6

0

Примерен изход

3

Задача 6: Сума К

 Да се състави програма SUMK.CPP, която прочита от клавиатурата цяло число К и след него последователност от числа, докато сумата им стане по-голяма или равна на К и отпечатва броя на въведените числа.

Примерен вход

10

2

4

5

Примерен изход

3

Задача 7: Викторина

 За училищна викторина трябвало да се съставят отбори от по трима души, но участниците в тях трябвало да се сработват добре, за да има успех всеки отбор. За да се подберат правилно отборите всички участници били анкетирани, като резултатите от анкетата били записани с цели числа  [0, 255]. Въпросите от анкетата били зададени така, че от резултата се разбира лесно дали един отбор е добре подбран. А това е така, ако сумата от резултатите на тримата участници в отбора е кратна на 3. Да се състави програма ANKETA.CPP, която чете от клавиатурата последователности от три числа (резултатите на тримата участници в отбора) до въвеждане на три нули и отпечатва след всяка от тях – OK, ако отбора е добре сформиран и Error, ако това не е така. За нулевата тройка не се отпечатва нищо.

Примерен вход

6 7 8

8 9 3

5 4 12

1 3  5

10 11 4

0 0 0

Примерен изход

OK

ERROR

OK

OK

ERROR


 

Задача 8. Цифри

 Напишете програма DIGITS.CPP, която въвежда от клавиатурата цяло, положително число n и извежда на екрана неговите цифри отдясно наляво, като всяка от тях се извежда на екрана на отделен ред.

Примерен вход

234

Примерен изход

4

3

2

Задача 9: Сума от цифри на число

 Дадено е естествено число к. Да се състави програма SUMCIF, която прочита от клавиатурата числото к и извежда на екрана сумата (произведението) от цифрите му.

Примерен вход

365

Примерен изход:

14

Задача 10. Обратно число

Да се състави програма REVERT.CPP, която прочита от клавиатурата цяло число n и го извежда на екрана, като подрежда цифрите му в обратен ред.

Примерен вход

1234

Примерен изход

4321

Задача 11: Сума

Дадено е естествено число к. Да се напише програма SUMBACK.cpp, която намира огледалното число на к (числото, което се получава при прочитане на к от дясно на ляво) и извежда на екрана сумата на двете числа.

Примерен вход:

365

Примерен изход:

928

Задача 12: Щастливо число

Да се напише програма happy.cpp, която намира установява дали дадено естествено число е щастливо(четено отляво надясно и отдясно наляво е едно и също).

Примерен вход

1234

Примерен изход

NO

Примерен вход

12321

Примерен изход

YES

Задача 13. При условията на предната задача, да се състави програма ODDDIG.CPP, която прочита от клавиатурата цяло число n и извежда на екрана произведението на тези от цифрите му, които са на нечетни позиции.

Примерен вход

3456

Примерен изход

24

Задача 14.  Да номерираме позициите на цифрите на числото отдясно наляво, започвайки от 1. Тогава първата цифра на числото 234, например, е 4, втората е 3, а третата е 2.  Да се състави програма EVENTDIG.CPP, която прочита от клавиатурата цяло число n и извежда на екрана сумата на тези от цифрите му, които са на четни позиции.

Примерен вход

1234

Примерен изход

4

Задача 15. Да се състави програма DIGIT1.CPP, която чете от клавиатурата цяло число n и извежда на екрана “YES”, ако като се задраска първата му цифра от ляво надясно се получава число, кратно на 3 и ”NO” в противен случай.

Примерен вход

12346

Примерен изход

YES

Примерен вход

12345

Примерен изход

NO

Задача 16. Да се състави програма DIGIT3.CPP, която прочита от клавиатурата цяло число n и цяло число k (1<к<5) и извежда на екрана квадрата на числото, получено като задраскаме к-тата цифра на n от дясно наляво.

Примерен вход

456 2

Примерен изход

2116

Упътване: Забележете, че квадрата на числото е твърде голям и не винаги се събира в типа int.

Задача 17. Да се състави програма DIGIT2.CPP, която прочита от клавиатурата цяло число n и цяло число k (1<к<5) и извежда на екрана числото, получено като премахнем к-тата цифра на n от лявo надясно.

Примерен вход

4567 2

Примерен изход

467

Задача 18: НОД

Да се напише програма, която намира най-големият общ делител на две естествени числа а и b.

Пример:

Вход:

35 15

Изход:

5

Задача 19НОК

Да се напише програма, която намира най-малкото общо кратно на две естествени числаа и b.

Пример:

Вход:

35 15

Изход:

105

Задачи от реален тип данни

 

Задача1   Да се състави програма, която по въведено количество на банкноти в евро и лири , извежда стойността им в лева.


 Задача2   Да се направят необходимите промени в предходната задача, така че да се изведе стойността на банкнотите в стотинки.


Задача3    Обиколка
Да се състави програма OBIKOLKA.CPP, която въвежда дължината a и ширината b на правоъгълник и отпечатва периметъра му P.


Задача4     Да се състави програма, която по въведени страни на правоъгълник извежда периметъра и лицето му.

Задача5     Да се състави програма, която по въведена страна а на квадрат извежда неговия периметър и лице.


Задача6     Да се състави програма, която по въведена страна а и височина към тази страна – h на един триъгълник, намира и извежда лицето му.

Задача7        Боя
 Налага се да се боядиса правоъгълна стена с дължина l и височина h. Известно е, че с една кутия боя могат да се боядисат m квадратни единици площ от стената. Напишете програма BOJA.CPP, която прочита от клавиатурата дробните числа l, h и m, и извежда на екрана колко кутии боя са необходими за да се боядиса стената.

Примерен вход

 2 4  5

Примерен изход

2

Задачи от цикъл for

 

Задача 1. Да се изведат всички цели числа от N до 1, всяко на различен ред.

Задача 2. Да се изведат всички цели числа от 5 до 100, които се делят на  5.

Задача 3. Да се изведат всички цели числа от m до n, които се делят на  7 ( m<n) .

Задача 4. Отпечатайте в стълб:

а)   Всички цели числа от 20 до 35;

б) Квадратите на всички цели положителни числа от a до 5 (стойността на а се въвежда от клавиатурата; а<=5 );

в)   Всички цели числа от a  до b  (стойностите на  a и b  се въвеждат от клавиатурата и a< b ).

Задача 5. Отпечатайте в стълб таблицата за умножение със 7.

Задача 6 .Да се напише програма, която по въведено цяло число n (n>=1) намира сумата на n цели числа въведени от клавиатурата.

Задача 7. Да се напише програма, която пресмята сумата

a) 1 + 2 + 3 + 4 + ...+100          

б) m + (m+1)+(m+2)+...+(m+n)      ( 1<n<1000 и 0<m<1000 )

в)1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +…+ 1/10

Задача 8.Да се напише програма, която по въведено цяло число n (n>=1) намира сумата на n цели числа въведени от клавиатурата.Ако между числата е и числото 0 сумирането да се прекрати и да се изведе сумата на числата до срещане на числото 0.

Задача 9  . Пресметнете произведението на а и b,като не използвате други аритметични операции, освен операцията събиране.

Задача 10. Да се състави програма, която намира и извежда стойността на n!, където n(n>=1) е дадено естествено число.

 

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok