Trendy:

Типове данни.Целочислен тип

Типове данни в езика C/С++

1. Типове данни.

  •  Типът на дадена величина се определя от множеството от стойности, които тя може да приема, както и от операциите и функциите над това множество
  •  видове данни (според типа):

числови

низове–текстови величини

логически

  •  В зависимост от това дали една величина може да променя или не своята стойност, величините се делят съответно на променливи и константи.

2. Числови типове данни

Тип

Диапазон на стойностите

int

-2147483648  до 2147483647

short int

-32768  до  32767

long long int

-9223372036854775808  до 9223372036854775807

unsigned long long int

0   до   18446744073709551615

3. Деклариране на величини

 

а)     Понятие за променлива

• Величина от определен тип, на която е присвоено ИМЕ и чиято СТОЙНОСТ се променя при изпълнение на програмата.

• Под понятието променлива се крие клетка от паметта, в която се съхранява текущата стойност на променливата

• Всяка клетка има адрес, използването на името е обръщение към адреса

• Всички променливи предварително трябва да се декларират и с това се определя размерът или броят байтове памет, които трябва да се резервират за нея.

• Имената на променливите позволяват да се отличават една от друга. Те се задават с идентификаториИдентификатор е комбинация от букви (латински) и цифри, като винаги започват с буква. (suma; br; k1). Идентификаторът трябва да е различен от ключовите думи. С/С++ прави разлика между големи и малки букви и затова идентификатор с име Suma е различен от suma.

б)    Деклариране на променливи и константи

 


Дефиниране на променливи

тип     име_на_променлива ;

Пример:

int a,b,c;

int  hour=5;

Дефиниране на константи

const   тип  име_на_константа = стойност ;

 

Пример:

const   int AGE=12;

Предназначение: Дефинира нова константа от определен тип и ú присвоява стойност.

в) инициализация на променливи.

тип име_на_променлива=стойност ;

Пример:

int suma=0;

4. Аритметични операции

 

+

събиране

3+2=5

-

изваждане

3-2=1

*

умножение

3*2=6

/

деление

5/3=1

%

остатък при деление

5%3=2

 

 

5. Операции за присвояване

а) стандартна операция за присвояване;

променлива = израз ;

Пример:

a=5;

b=3*a+7/2;

a=a*4-6;

Предназначение: Изчислява се стойността на израза и тя става текуща стойност на променливата.

Изисквания:

  •  Израза и променлива трябва да са от един и същи тип.
  • Всички променливи участващи в израза отдясно трябва да имат предварително зададени стойности.

 

б) съкратени операции за присвояване:

          Примери:

a + = b; задава a = a + b;

a - = b; задава a = a - b;

a * = b; задава a = a * b;

a / = b; задава a = a / b;

a % = b; задава a = a % b;

k+=12; задава k=k+12;

a+=b+c; задава a=a+(b+c);

a*=k+3; задава a=a*(k+3);

в) операции за увеличаване и намаляване с 1:

Примери:

а++; задава a = a + 1;

а--; задава a = a - 1;

6.Оператор за въвеждане

cin>>променлива1>>променлива2>>променлива3>>>>променливаK;

или

cin>>променлива1;

cin>>променлива2;

cin>>променливаk;

Стойностите на променливите се въвеждат на един или няколко реда от клавиатурата, като между тях трябва да има поне един интервал. След въвеждане стойността на последната променлива трябва да се натисне клавиша Enter.

Пример за програма, която въвежда стойности на две променливи, след което ги извежда на екрана:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

    cout<<"Vavedete parvoto chislo:";    int a;    cin>>a;

    cout<<"Vavedete vtoroto chislo:";    int b;    cin>>b;

    cout<<"a="<<a<<endl;

    cout<<"b="<<b<<endl;

    return 0;

}

Въпроси и задачи за самоподготовка, контрол и самоконтрол:

Зад. 1. Какъв е резултатът от изпълнението на аритметичните операции?

а)

15/4=

д)

15/4=

б)

16%4=

е)

–16+4=

в)

17%3=

ж)

7*3=

г)

–29%4=

з)

35/(–6)=

Зад. 2. Нека х=6, а у=8. Какви са окончателните стойности на променливите x и y след изпълнение на операторите:

a)

x=1+2*7;

x=x-2;

y=x+y;

б)

x=x+y;

y=x-y;

x=x-y;

в)

z=x;

x=y;

y=z;

г)

x=1+2*7;

y=3+x--;

д)

x=4+2*6;

y=2*--x ;

е)

x=6*2;

у=24/х++;

Сподели тази страница

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok