Типове данни в езика C/С++

 1. Типове данни.
 • Величините са основно свойство за изразяване на характирестики и свойства на обекти и явления.

Типът на една величина се определя от множеството от стойности, които тя може да приема , множеството от допустими операции и множеството от стандартни функции за този тип.

 

Типовете данни в език C++ биват : скаларни(прости) и структурирани(съставни)

 

Вграданите скаларни типове данни са:

 

 •  -целочислен;
 •  -реален;
 •  -символен;
 •  -логически.

 

 2.Целочислен тип данни

 

     

       

ИМЕ
ДИАПАЗОН
ПАМЕТ
int
-2147483648 до 214783647
4B
unsigned int
от 0 до 4 294 967 295
4B
short int, signed short
-32768  до +32768
2B
unsigned short
от 0 до 65535
2В

 

 3.Аритметични операции

+ събиране
- изваждане
* умножение
/ деление
% остатък при деление

 

  Величини ,които по време на изпълнение на програмата не променят своята стойност се наричат константи.

Всяка контстанта си има име и стойност , която нъпълно  я определя.

  Величини, които по време на изпълнение на програмата многократно може да променя стойността си се нарича променлива.

  Под понятието променлива се крие клетка от паметта , в която се съхранява текущата стойност на променливата.

 

  Използването на името е обръщение към адреса.

Всяка променлива предварително трябва да се декларира, и с това се определя размерът (броят  байтове) от паметта ,която трябва да се резервира за нея.

 

Имената на променливите се задават с Индентификатори

Индентификаторът  е комбинация от букви и цифри, започваща задължително с буква.

Индентификаторът трябва да е различен от ключовите думи, използвани в С++.

Индентификаторът не може да съдаржа и някои специални символи или инетрвал.

Езикът С++ прави разлика между малки и главни букви.

Ime и ime са два различни индентификатора.

4.Деклариране на константи и променливи

 

а) деклариране на константи 

    const   <тип>  <име_на_константа> = <стойност>;

    • Пример: const int a=12;  

                            const unsignet suma=45000;

  •     

  • б) деклариране на променливи

  •          <тип>  <име_на_променлива> ;

 

   Пример: int a,b,c,age;
                int suma=0;

                                     

 5.Операции за присвояване

 

а) стандартна операция за присвояване

 

    променлива=израз

 

Пример:

a=5;

b=2*3+5;

a=a*2+7/2;

 

Изчислява се стойността на израза и получената стойност се присвоява на променливата вляво.

Стойността на израза и променливата трябва да са от един и същ тип.

Променвивите участващи в израза трябва да имат предварително зададени стойности.

 

 

б) съкратени операции за присвояване:

          Примери:

a + = b; задава a = a + b;

a - = b; задава a = a - b;

a * = b; задава a = a * b;

a / = b; задава a = a / b;

a % = b; задава a = a % b;

k+=12; задава k=k+12;

a+=b+c; задава a=a+(b+c);

a*=k+3; задава a=a*(k+3);

 

в) операции за увеличаване и намаляване с 1:

Примери:

а++;    задава   a = a + 1;

а--;       задава  a = a - 1;

 

 

 

5.Оператор за въвеждане

 

cin>>променлива1>>променлива2>>променлива3>>…>>променливаn;

или

cin>>променлива1;

cin>>променлива2;

 cin>>променливаn;

Стойностите на променливите се въвеждат на един или няколко реда от клавиатурата, като между тях трябва да има поне един интервал. След въвеждане стойността на последната променлива трябва да се натисне клавиша Enter.

 

Пример:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c;
cin>>a;cin>>b;cin >>c;
cout <<"a="<<a<<endl;
cout <<"b="<<b<<endl;
cout <<"c="<<c;

return 0;
}

 

 

 

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"Vavedete chisloto a=";cin>>a;
cout<<"Vavedete chisloto b="; cin>>b;
cout <<"Vavedete chisloto c="; cin >>c;
cout <<"a="<<a<<endl;
cout <<"b="<<b<<endl;
cout <<"c="<<c;

return 0;
}

Сподели тази страница

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok