Административни услуги

Печат
  1. Информация за приемане и преместване
  2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие
    с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
  3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас
    за класовете от I до VI в училище на чужда държава

  4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен
    на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи